Co wchodzi w skład karty charakterystyki substancji niebezpiecznej?

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest dokumentem uznawanym i wymaganym w większości państw na całym świecie, jednak należy pamiętać, że jej zawartość może różnić się w zależności od tego jakie przepisy i regulacje prawne obowiązują w danym kraju. W Unii Europejskiej skład karty charakterystyki substancji niebezpiecznej określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1907/2006. Jest to rozporządzenie dotyczące rejestracji, oceny i  udzielania zezwoleń oraz stosowanych ograniczeń w zakresie sprzedaży chemikaliów, na którego podstawie Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej powinna zawierać datę sporządzenia, datę aktualizacji i numer wersji. Oprócz tego w Karcie charakterystyki powinno być zawartych 16 obowiązkowych sekcji rozszerzonych o podpunkty:

 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa (w tym między innymi Identyfikator produktu)
 2. Identyfikacja zagrożeń (Klasyfikacja, elementy oznakowania)
 3. Skład/informacja o składnikach 
 4. Środki pierwszej pomocy
 5. Postępowanie w przypadku pożaru (środki gaśnicze, informacje dla straży pożarnej)
 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska (środki ostrożności, pomocne materiałyi metody przeciwko rozprzestrzenianiu)
 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
 9. Właściwości fizyczne i chemiczne
 10. Stabilność i reaktywność (występowanie niebezpiecznych reakcji)
 11. Informacje toksykologiczne
 12. Informacje ekologiczne (zdolność do rozkładu i bioakumulacji)
 13. Postępowanie z odpadami
 14. Informacje dotyczące transportu
 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
 16. Inne informacje

Oprócz przepisów nałożonych przez Unię Europejską istnieje też międzynarodowy standard Karty Charakterystyki definiowany przez normę ISO. Nie jest on niestety respektowany przez kraje Unii Europejskiej i NAFTA, a więc należy pamiętać o tym by podczas transportu substancji do i z tych krajów mieć ze sobą Karty odpowiadające przepisom zarówno UE jak i NAFTA.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej - podstawowe informacje

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (inne nazwy to: karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS, SDS) jest to dokument, który  zawiera główne dane fizykotechniczne i opisuje zagrożenia wynikające z użytkowania poszczególnych substancji lub mieszanin chemicznych. Podstawowym zadaniem tego dokumentu jest nie tylko wykaz potencjalnych zagrożeń związanych z daną substancją, ale też informowanie o metodach na to jak zapobiegać zakażeniu i procedurach jakich należy się podjąć w razie potencjalnego zakażenia konkretną substancją.

Dla kogo jest potrzebna karta charakterystyki substancji niebezpiecznej?

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej będzie potrzebna przede wszystkim osobom prowadzącym działalność zawodową i zatrudniającym ludzi do pracy z różnego rodzaju substancjami, mieszaninami i chemikaliami. Dzięki karcie charakterystyki będzie możliwe zorganizowanie warunków potrzebnych do tego, by zapewnić ludziom bezpieczeństwo, zadbać o ich zdrowie i ochronić środowisko.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostarcza najważniejszych informacji na temat substancji, które będą wymagane na przykład podczas kontroli chemikaliów na stanowisku pracy lub podczas transportu chemikaliów.  Umożliwi ona nie tylko stworzenie odpowiednich warunków ochrony pracowników, ale też chociażby przygotowanie zaplecza pod pracę z danymi mieszaninami. 

Kartę charakterystyki wypisuje osoba upoważniona do tego celu, która posiada odpowiednie kwalifikacje i szczegółową wiedzę merytoryczną z zakresu takich dziedzin jak chemia, toksykologia czy też prawo. Za odpowiednie jej przygotowanie i oddanie do użytku odpowiada producent, przedstawiciel lub importer danej substancji chemicznej. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, prawidłowe przygotowanie takiego dokumentu jest niezmiernie ważne.

Jakie informacje powinna zawierać?

Dokument ten zawiera wszelkie informacje o danej substancji chemicznej, które potrzebne są do odpowiedniego zarządzania tymi substancjami w zakładzie pracy. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej przedstawia między innymi zagrożenia wynikające z użytkowania mieszaniny wpływające na zdrowie ludzi, ale też środki i sposoby pierwszej pomocy w razie bezpośredniego kontaktu z produktem - na przykład dostanie się go na skórę czy do oczu. Można w niej też znaleźć informacje dotyczące tego, jaki sprzęt ochronny jest potrzebny do pracy z produktem, jak odpowiednio zutylizować lub usunąć substancję, ale też jak stosować, przechowywać i transportować dany produkt.

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Dowiedz się więcej na temat zabiegów medycznych, medycyny naturalnej i estetycznej. Bądź na bieżąco z wiadomościami z kraju i ze świata. Jeżeli jesteś zainteresowany publikacją na naszym portalu, odwiedź zakładkę dla prasy, gdzie znajdziesz przydatne informacje.